ATV MEDIA - HOTLINE: 0908.326.779 - 0974.255.799

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

    Tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu.
Giới thiệu chung về bộ tiêu chuẩn quản lý ISO 9001
Bây giờ chúng ta đã đi một bước xa hơn, và ISO 9001: 2015 thậm chí còn ít quy tắc hơn so với bản tiền nhiệm của nó, và tập trung vào kết quả hoạt động. Chúng ta đã đạt được điều này bằng cách kết hợp phương pháp tiếp cận quá trình với tư duy dựa trên rủi ro, và sử dụng các chu trình Plan-Do-Check-Act ở tất cả các cấp trong tổ chức
7 sai lầm lớn của doanh nghiệp khi áp dụng Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
Việc áp dụng các HTQL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001, … được thừa nhận và đã chứng tỏ trên thực tế về khả năng mang lại những lợi ích to lớn cho các tổ chức trên các khía cạnh như thị trường, tác nghiệp và kiểm soát, và phát triển bền vững.
Tư vấn chuyển đổi sang ISO 9001:2015
Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO - International Organization for Standardization) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Dùng ISO 9001 để giải quyết sự cố trong kinh doanh
Một trong những yêu cầu quan trọng khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 là Kiểm soát sản phẩm không phù hợp để đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa, mà sản phẩm không phù hợp là sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu đã đề ra (về chất lượng, số lượng, thời hạn, cung cách dịch vụ…)
Đánh giá sự phù hợp trong ISO 9001 là gì?
Đánh giá sự phù hợp là quá trình dùng để chỉ ra rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc một hệ thống đáp ứng được các yêu cầu quy định. Những yêu cầu này có thể thuộc một tiêu chuẩn ISO nào đó
Lợi ích và lý do để chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001
Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trở thành một trong những tiêu chuẩn Quốc tế phổ biến nhất hiện nay liên quan tới với việc quản trị của doanh nghiệp về các khía cạnh chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng.
Giá trị mới của tiêu chuẩn ISO 9001 trong quản lý doanh nghiệp
Phiên bản mới năm 2015 của ISO 9001 nhằm mục tiêu đáp ứng những thay đổi lớn trong công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu, ISO 9001:2015 hứa hẹn sẽ là tiêu chuẩn hiệu quả nhất, thân thiện với người dùng và với các hệ thống quản lý chất lượng có liên quan