Hợp quy đồ chơi trẻ em

Việc chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em được thực hiện theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo quy định tại thông tư này thì từ ngày 15/04/2010; các loại đồ chơi trẻ em dù được sản xuất trong nước hay nhập khẩu nước ngoài; chỉ được phép lưu thông trên thị trường. Nếu như đã có chứng nhận hợp quy và thực hiện công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy theo đúng quy định tại Quy chuẩn Việt Nam QCVN 3:2009/BKHCN.
ISO-Dịch vụ đăng ký hợp quy sản phẩm đồ chơi trẻ em theo QCVN
Đồ chơi trẻ em được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em QCVN 3:2009/BKHCN
ISO-Công bố hợp quy quy đồ chơi trẻ em (ĐCTE) theo QCVN 3:2009/BKHCN
Do đó các vấn đề có liên quan đến sức khỏe của trẻ nhỏ luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan nhà nước. Và trong số không thể thiếu được quy định về việc đảm bảo an toàn các loại đồ chơi trẻ em. Những sản phẩm đồ chơi cho trẻ trước khi được lưu thông trên thị trường. Sẽ cần phải được chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em và được công bố hợp quy theo quy định pháp luật hiện hành.
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM