Chứng nhận Hợp Quy

Chứng nhận hợp quy là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Việc công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình,…đặc thù lại là một yêu cầu bắt buộc đối với các cá nhân, tổ chức
ISO-Dịch vụ đăng ký hợp quy sản phẩm đồ chơi trẻ em theo QCVN
Đồ chơi trẻ em được sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy...
ISO-Thủ tục công bố hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy ăn theo QCVN 09:2015/BCT
Việc chứng nhận hợp quy khăn giấy và công bố hợp quy giấy vệ sinh; khăn giấy đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công...
ISO-Thủ tục công bố hợp quy thiết bị điện, điện tử theo QCVN 4:2009/BKHCN
Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện, điện tử thuộc danh mục bắt buộc Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy...
ISO-Thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16/2014/BXD
Bộ Xây Dựng có ban hành QCVN16:2017/BXD kèm theo thông tư 15/2014/BXD nêu rõ các sản phẩm nằm trong danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng bắt buộc phải làm chứng...
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM